เมื่อวันที่ 18กรกฏาฯ 2561 ที่ผ่านมานี้ทางเราทีมงาน DroneProworks
มีโอกาสได้เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการของทางเราในงาน
"DroneForum2018 by RTAF" ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 
ซึ่งมีโอกาสบรรยายสินค้าและบริการให้แก่นายทหารฯและผู้สนใจด้านนี้