4/4/18​ DroneProworks​, Systronics(BKK)​

เรามีโอกาสได้ต้อนรับ​ Mr.Adam​ (Workswell-CEO)จาก​สาธารณรัฐเช็ก​ Czech​ Republic​ ซึ่งเป็นสินค้า

กล้องถ่ายภาพความร้อนคุณภาพสูง​ มีทั้งชนิดที่ติดตั้งบนโดรน​ และชนิดติดตั้งเพื่อเฝ้าระวัง​ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่:

www.workswell.cz

www.systronics.co.th